Huisregels

Huisregels Omnivereniging Break Out

Algemene bepaling

Het huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de statuten van de vereniging. Indien het

reglement op één of meerdere onderdelen onverhoopt afwijkt van de statuten, zijn de statuten

leidend. Voor al hetgeen de statuten of het reglement niet voorziet, is het bestuur bevoegd

beslissingen te maken, al dan niet met goedkeuring van de leden tijdens de algemene leden

vergadering.

Speellocatie

1.0 Speellocatie

Tenzij specifiek anders benoemd, is de hoofd ‘speellocatie’:

Kantine Break Out

Lekdijk Oost 14

3961 MB Wijk bij Duurstede

1.1 Gebruik van speellocatie

Alle activiteiten benoemd in de statuten zullen worden uitgevoerd in de speellocatie. Voor het organiseren van toernooien of andere activiteiten die onderdeel uitmaken van het doel van de vereniging, verplicht de vereniging zich uitsluitend gebruik te maken van de speellocatie. 

Clubavond en (speciale) toernooien

2.0 Clubavond

Elke dinsdagavond kunnen leden en niet-leden spelen op de clubavond in de speellocatie. Niet-leden betalen een bijdrage voor deze avond.

2.1 Toernooien

Er zullen met regelmaat toernooien worden georganiseerd door de vereniging. Bij de aankondiging van deze toernooien zal expliciet worden vermeld dat de organisatie door de vereniging plaatsvindt. Voor deze toernooien is een apart toernooireglement opgesteld, welke aan dit reglement is toegevoegd in Bijlage A. Voor deelname van toernooien zal er inschrijvingsgeld gevraagd worden.

Speciale toernooien: Open- en Gesloten Wijk

De vereniging kent 2 speciale clubkampioenschappen; Open- en Gesloten Wijk. Deze 2 toernooien worden jaarlijks gespeeld. Aan toernooi Open Wijk mag iedereen meedoen dus ook niet-leden. Open Wijk kent 1 ronde. De winnaar van dit toernooi mag zich Open Wijks kampioen voor 1 jaar noemen. Gesloten Wijk is voor inwoners van Gemeente Wijk bij Duurstede,  hieraan kunnen leden en niet-leden deelnemen. Gesloten Wijk kent 4 rondes. De winnaar van dit toernooi mag zich Gesloten Wijks kampioen voor 1 jaar noemen. 


Leden

3.0 Definitie leden

In aanvulling op artikel 4 van de Statuten:

Zij die deel uit maken van een vereniging.

Lidmaatschap

4.0 Begin lidmaatschap

Zij, die lid van de vereniging wensen te worden geven zich op bij de secretaris van het bestuur van

de vereniging, met opgave van de volgende gegevens:

– Naam – Adres

– Voornamen – Woonplaats

– Geboortedatum – (optioneel) andere noodzakelijke gegevens

Het bestuur besluit of degene die zich aangemeld heeft als lid wordt aangenomen en deelt zijn

besluit schriftelijk mee. Een lid van de vereniging hoeft niet aangesloten zijn bij een van de teams

die uit naam van de vereniging deelnemen aan de competities van Darts Bond Midden Nederland.

Spelers van teams die uit naam van de vereniging deelnemen aan deze competities dienen ook lid

te zijn van de vereniging, behalve als het bestuur hier anders over besluit. Na inschrijving is een

persoon voor het gehele verenigingsjaar lid van de vereniging. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m, 31 december.

Indien een persoon, dan wel een nieuw team, zich aanmeldt voor de competitie, dient het

lidmaatschap te zijn voltooid voordat de inschrijving van de speler of het team voltooid kan

worden. Bij deze inschrijving dient de persoon of het team zich te houden aan de voor de bond

geldende inschrijftermijn. Indien het voor de inschrijving bij de bond vereist is voor een speler of

team om zich voor het begin van het verenigingsjaar in te schrijven, kan er bij het bestuur

verzocht worden om het lidmaatschap bij de vereniging voor start van de competitie te laten ingaan. Veelal zal het Bestuur besluiten dit aankomend lid inschrijvingsgeld voor een half seizoen te laten betalen. Een lid is ervoor verantwoordelijk dat het bestuur te allen tijde beschikking heeft tot de volledige en juiste contactgegevens van het lid. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor de periode van een jaar.

4.1 Einde lidmaatschap

Bij het beëindigen van een lidmaatschap zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a. Leden die het lidmaatschap bij de vereniging wensen te beëindigen, dienen dit uiterlijk 30

dagen voor het begin van het verenigingsjaar schriftelijk te melden bij het bestuur, voorzien

van handtekening. Het bestuur zal contact opnemen met het lid om de opzegging te verifiëren.

b. Leden die niet tijdig het lidmaatschap beëindigen, zijn verplicht om de contributie over het

komende verenigingsjaar te betalen aan de vereniging.

c. Ontzetting uit het lidmaatschap kan eveneens plaatsvinden in geval van wanbetaling,

wangedrag of het op enigerlei wijze schaden van de belangen en/of goede naam van de

vereniging. Deze beslissing wordt door het bestuur genomen. Tegen dit besluit kan een ontzet

lid, eventueel met het overleggen van aanvullend bewijsmateriaal, bezwaar maken. Indien de

uitkomst hetzelfde blijft, kan het ontzette lid een verzoek indienen tot stemming op de

ledenvergadering. Bij de eerstvolgende ledenvergadering zal dit onderwerp dan worden

opgenomen in de agenda.

d. Van wanbetaling is sprake indien een lid, na schriftelijk door het bestuur tot betaling te zijn

gemaand, binnen twee weken na dagtekening van bedoeld schrijven zijn schuld niet heeft

voldaan. Het bestuur heeft het recht een lid, dat zich aan één van deze feiten schuldig maakt

of heeft schuldig gemaakt, voor een bepaalde of onbepaalde tijd te schorsen. Gedurende een

schorsing verliest een lid al haar rechten, doch behoudt het lid alle verplichtingen.

Bestuur

5.0 Bestuurstaken

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris een penningmeester en drie algemene bestuursleden. In aanvulling op artikel @ van de Statuten zijn de verplichtingen van de afzonderlijke bestuursleden:

a. Voor de voorzitter:

Hij is in eerste instantie belast met de zorg voor een goede gang van zaken binnen de vereniging. Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid. Leidt de vergaderingen van het bestuur. Maakt deel uit van het verenigingsbestuur. Leidt Algemene Leden Vergadering (1x per jaar) en eventuele bijzondere ledenvergaderingen. Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, de bond, andere verenigingen). Doet de PR van de vereniging. Is aanspreekpunt, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar en tracht conflicten op te lossen. Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

b. Voor de secretaris: 

Met andere bestuursleden belast met de zorg voor een goede gang van zaken binnen de vereniging. Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid. Maakt deel uit van het verenigingsbestuur. Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

c. Penningmeester:

Met andere bestuursleden belast met de zorg voor een goede gang van zaken binnen de vereniging. Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid. Maakt deel uit van het verenigingsbestuur. Beheert de geldmiddelen en doet betalingen namens de vereniging. Verzorgt de (leden)administratie en maakt maandelijkse overzichten van de inkomsten en uitgaven. Stuurt rekeningen uit voor contributies, verhuur speellocatie en boetes van DBMN. Maakt financieel jaarverslag. Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

d. Algemeen bestuurslid:

Met andere bestuursleden belast met de zorg voor een goede gang van zaken binnen de vereniging. Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid. Maakt deel uit van het verenigingsbestuur. Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het bestuur heeft ten opzichte van de vergadering eigen rechten en plichten. Het bestuur is bij uitsluiting bevoegd om het dagelijkse beleid van de vereniging te bepalen. In beginsel zit het bestuur de vergadering voor en bepaalt het bestuur de agenda van de vergadering, hierover kan echter een afwijkende bepaling opgenomen worden in de statuten.

6.0 Contributie

In aanvulling op wat hierover in artikel @ van de Statuten is vastgesteld dient de contributie

jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan. De hoogte van de contributie is vastgesteld op 

€ 54,00 per jaar, per lid. Dit bedrag is exclusief de aan de DBMN verschuldigde contributie.

7.0 Boetebetaling

Het bestuur stelt van geval tot geval vast of een competitie spelend lid of -team een door zijn

toedoen aan de vereniging opgelegde boete dient terug te betalen.

8.0 Divisieplaatsen DBMN-competitie

De divisierechten in de DBMN competitie zijn in het bezit van de vereniging. Het bestuur van de

vereniging kan niet besluiten een team op een andere plek dan de verworven plek in te delen,

behalve als dit verzoek door het team zelf gedaan wordt. Daarnaast behoud een team zelf de

rechten het eigen team samen te stellen, met in achtneming van dit reglement. Het bestuur kan

hier slechts aanbevelingen in doen.

Indien een heel team of een meerderheid van de teamleden besluit de vereniging te verlaten en

elders de competitie voort te zetten, zal het bestuur dit niet tegenhouden en de plek in de divisie

overdragen aan het betreffende team. Ingeval het gaat om de helft of een minderheid van het

team welke besluit om de vereniging te verlaten en elders de competitie voort te zetten zal het

bestuur van geval tot geval besluiten of dit deel van het team de plek in een bepaalde divisie mag

behouden.

9.0 Inleenspelers

Teams mogen, conform de reglementen van de DBMN, captains van andere teams, spelend in

gelijke of lagere divisies, verzoeken om een speler van het betreffende team voor een speelweek in te lenen. Deze speler kan in die speelweek dan geen wedstrijd meer spelen voor het eigen team.

Teams die onderdeel uitmaken van de vereniging zijn niet verplicht tot het uitlenen van spelers.

Schade aan verenigingseigendom

10.0 Beschadigingen aan eigendommen

Beschadigingen aan eigendommen van de vereniging moeten, indien het bestuur daartoe termen aanwezig acht, door degene(n) die de schade veroorzaakt(en) worden vergoed. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan de geleden schade.

BIJLAGE A TOERNOOIREGLEMENT

Toernooireglement Omnivereniging Break Out

Dit reglement heeft betrekking tot toernooien georganiseerd door één of meerdere leden van

Omnivereniging Break Out. De toernooien waar dit reglement betrekking op heeft georganiseerd binnen Kantine Break Out, Lekdijk Oost 14, 3961 MB te Wijk bij Duurstede, hierna te noemen speellocatie. Dit document is opgesteld d.d. 06-12-2018.

01 Algemene bepalingen

01.1 De toernooi- en/of wedstrijdleiding behoudt te allen tijde het recht om af te wijken van de

reglementen, dan wel beslissingen te nemen over zaken waar de reglementen niet in voorzien.

01.2 Aan beslissingen van de toernooileiding kunnen geen rechten worden ontleend bij toekomstige toernooien. Besluiten tot eventuele afwijkingen of toevoegingen aan het reglement worden per situatie genomen.

01.3 Het bestuur van de speellocatie, dan wel de verantwoordelijke vrijwilligers van de speellocatie, behouden in alle gevallen het recht om personen uit de speellocatie te weren, dan wel te verwijderen.

01.4 Er geldt geen minimum leeftijd voor deelname aan een toernooi. Jeugd is toegestaan mits ze zelfstandig een wedstrijd kunnen schrijven. Wel dienen deelnemers jonger dan 16 jaar onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een volwassene deel te nemen. 

01.5 Als voorwaarde voor deelname geldt dat een deelnemer zelf in staat moet zijn om zonder

hulpmiddelen zijn pijlen uit het bord te kunnen halen en zonder hulpmiddelen in staat moet

zijn om wedstrijden te schrijven. Indien dit voor een deelnemer om aantoonbare reden(en)

niet mogelijk is, kan bij de toernooileiding dispensatie worden aangevraagd.

01.6 Bij inschrijving en deelname aan de toernooien gaat de deelnemer automatisch akkoord

met alle bepalingen in dit reglement.

02 Wedstrijden

02.1 De wedstrijden in het toernooi worden gespeeld op door de toernooileiding aangewezen

borden.

02.2 Deelnemers mogen niet afwijken van de door de toernooileiding aangewezen

wedstrijdbaan.

02.3 Eventuele verzoeken van deelnemers tot het verplaatsen van een wedstrijd naar een

andere wedstrijdbaan kunnen worden ingediend bij de toernooileiding. De beslissing van de

toernooileiding is daarna bindend.

02.4 Bij aanvang van de wedstrijd wordt, tenzij door de toernooileiding anders bepaald, door

middel van het gooien op de bull, bepaald wie de wedstrijd mag beginnen. Bij een gelijke

stand voor aanvang van de laatste leg, zal er niet nogmaals op de bull worden gegooid.

02.5 De lengte van wedstrijden in single-verband is als volgt:

 02.5a Bij alle wedstrijden in single-verband zal er in principe worden gestart met 501 punten.

 02.5b Poulewedstrijden worden, tenzij anders besloten, gespeeld volgens het ‘best of 5’ format.

 02.5c In de knock-out-fase beslist de toernooileiding of het format wordt uitgebreid naar maximaal 7, 9 of 11 legs.

02.6 De lengte van wedstrijden in koppel-verband is als volgt:

 02.6a Bij alle wedstrijden in koppel-verband zal er worden gestart met 501 of 701 punten. De

toernooileiding bepaalt per toernooi voor welk format er gekozen wordt. Gedurende het

toernooi zal dit niet wijzigen, tenzij voorafgaand aan het toernooi en/of knock-out-fase

aangekondigd.

 02.6b Poulewedstrijden worden, tenzij anders besloten, gespeeld volgens het ‘best of 5’ format.

 02.6c In de knock-out-fase beslist de toernooileiding of het format wordt uitgebreid naar maximaal 7, 9 of 11 legs. 

02.7 Per toernooi wordt besloten of er volgens het principe ‘single in, double out’ of ‘double in,

double out’ wordt gespeeld. Gedurende het toernooi zal dit niet wijzigen.

03 Prijzen

03.1 Voorafgaand aan het toernooi zal worden aangekondigd waar de prijzen uit bestaan. De

aard van de prijzen kan bestaan uit:

 03.1a Prijzengeld

 03.1b Bekers

 03.1c Prijzen in ‘natura’

 03.1d Geen prijzengeld; De toernooileiding kan besluiten om voor een bepaald toernooi geen

prijzen uit te rijken. Bij de aankondiging zal worden benoemd waaraan het inschrijfgeld ten

goede komt.

03.2 Tenzij anders aangegeven, zal het prijzengeld door de toernooileiding worden bepaald

nadat de inschrijving is gesloten en voordat de knock-out-fase begint. Indien de prijzen

voorafgaand aan het toernooi al vaststaan, zal dit door de toernooileiding worden

aangekondigd.

03.3 De toernooileiding behoudt het recht om een gedeelte van het inschrijfgeld niet om te

zetten in prijzen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 03.3a Het ingehouden bedrag zal volledig ten goede komen aan het organiseren en/of faciliteren

van het betreffende toernooi of toekomstige toernooien, aan een tevoren aangekondigd

goed doel dan wel aan (activiteiten van) de Omnivereniging Break Out.

 03.3b De hoogte van het bedrag dat per toernooi wordt ingehouden zal niet expliciet bekend

gemaakt worden. Wel kunnen deelnemers aan een toernooi aan de toernooileiding vragen

welke bedrag er bij het betreffende toernooi apart is gehouden.

 03.3c Bij uitzondering kan de toernooileiding afwijken van alle bepalingen benoemd in regel 03.3.

Indien dit gebeurd, dient de toernooileiding dit bij de aankondiging van het toernooi direct

bekend te maken, dan wel dit minimaal 7 dagen voorafgaand aan het toernooi aan te

geven bij alle (nog in te schrijven) deelnemers.

 03.3d In geen geval zal het ingehouden bedrag van het inschrijfgeld worden besteed aan

persoonlijke doeleinden van de toernooicommissie of derden, met uitzondering van hetgeen

bepaald in lid 03.3a.

03.4 Bij eventuele alcoholhoudende prijzen dient de toernooileiding te handelen conform de

drank- en horecawet. Indien een minderjarige deelnemer één of meerdere alcoholhoudende

prijzen wint, zullen deze uitsluitend worden overhandigd aan de ouder/voogd van de

deelnemer. Indien er geen ouder/voogd aanwezig is, zal de prijs niet worden uitgereikt.

Desgewenst kan de prijs door de toernooileiding bewaard worden en op een later moment

aan de ouder/voogd overhandigd worden, tot een maximum van 30 dagen.

04 Schrijven

04.1 Deelnemende spelers dienen te voldoen aan hun plicht om de door de toernooileiding

aangewezen wedstrijden te schrijven in de volgende situaties:

 04.1a Poules: Vooraf bepaalde indeling van te schrijven wedstrijden

 04.1b Poules: De winnaar van de voorgaande partij op het betreffende bord schrijft.

 04.1c Poules: De verliezer van de voorgaande partij op het betreffende bord schrijft.

 04.1d Poules: Indien het schrijven op een bepaald bord niet mogelijk is of niet nodig is, kan de

toernooileiding verzoeken tot het schrijven van een andere wedstrijd.

 04.1e Knock-out: Indien een wedstrijd in de knock-out-fase van het toernooi wordt verloren, is de

speler verplicht een wedstrijd te schrijven, tenzij door de toernooileiding anders wordt

vermeld.

04.2 Naar aanleiding van het weigeren tot het schrijven van een wedstrijd, alsook het

vertrekken van de speellocatie, zonder aan de schrijfverplichting te voldoen, kan de

toernooileiding de deelnemer uit het toernooi/uitslag verwijderen, dan wel de deelneming

aan toekomstige toernooien weigeren.

04.3 Deelnemers mogen, in wederzijds overleg en goedvinden, schrijfverplichtingen ruilen, dan

wel overdragen, maar dit dient altijd in overleg en met goedvinden van de toernooileiding

te gebeuren.

04.4 Deelnemers kunnen verzocht worden om vrijwillig wedstrijden te schrijven, indien dit nodig

is voor de voortgang van het toernooi.

05 Afwijkend gedrag

05.1 Deelnemers die zich schuldig maken aan één of meerdere vormen van afwijkend gedrag,

kunnen door de beheerder van de speellocatie, het personeel van de speellocatie, dan wel

door de toernooileiding, worden verwijderd uit het toernooi. Ook kan de deelnemer deelname aan toekomstige toernooien worden ontzegd. Onder afwijkend gedrag wordt

verstaan:

 05.1a Het niet voldoen aan verplichtingen tot het schrijven van wedstrijden

 05.1b Het niet opvolgen van instructies van de toernooileiding

 05.1c (herhaaldelijk) Onsportief gedrag

 05.1d Agressief gedrag

 05.1e Andere vormen van afwijkend gedrag

BIJLAGE B TOERNOOIREGELEMENT GESLOTEN WIJKSE DARTKAMPIOENSCHAPPEN

01 Algemeen

01.1 Het regelement zoals weergegeven in bijlage A is ook van toepassing in bijlage B mits anders wordt aangegeven in bijlage B. 

01.2 Er worden 4 rondes gespeeld waarvan de 3 beste resultaten tellen.

01.3 Deelname aan het toernooi is uitsluitend voor inwoners van de Gemeente Wijk bij Duurstede of leden van Dartvereniging Break Out en Darthouse Cothen.

01.4 Voor de loting gebruiken we het Excel-programma van Dartvereniging Break Out. Dit programma bepaald de poules, knock-out en schrijvers.

01.5 Bij inschrijving accepteer je het toernooireglement. 

02 Puntentelling

02.1 Bij deelname krijgt elke deelnemer 2 punten.

02.2 Poulewedstrijden worden, tenzij anders besloten, gespeeld volgens het ‘best of 5’ format. Elke gewonnen leg in de poule is 1 punt waar voor de eindstand.

02.3 Na de poulewedstrijden door naar de winnaarsronde ontvangt deelnemer 2 punten. Na de poulewedstrijden door naar de herkansingsronde ontvangt de deelnemer 1 punt.

02.4 Elke winstpartij in de winnaarsronde is 2 punten waard. Elke winstpartij in de herkansingsronde is 1 punt waard. 

02.5 Extra punten:

 • 1e in de winnaarsronde: 6 punten
 • 2e in de winnaarsronde: 4 punten
 • 3e/4e in de winnaarsronde: 2 punten
 • 1e in de herkansingsronde: 3 punten
 • 2e in de herkansingsronde: 2 punten
 • 3e/4e in de herkansingsronde: 1 punt
 • 180’er 1 punt
 • 101 – 120 finish 2 punten
 • 121 – 130 finish 3 punten
 • 131 – 140 finish 4 punten
 • 141 – 150 finish 5 punten
 • 151 – 160 finish 6 punten
 • 161 – 167 finish 8 punten
 • 170 finish 10 punten

03 Prijzen

03.1 Alle prijzen zijn bekers, zowel per ronde als voor de eindranking. 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven