Statuten

Statuten Omnivereniging Break Out

Heden, de zevende april negentienhonderd drie en negentig, verschenen voor mij, Jacobus van Nielen, notaris ter standplaats Wijk bij Duurstede:

 1. de Heer JACOB JAN KOMDUUR, eigenaar tegelzettersbedrijf, geboren te Hoensbroek op twee maart negentienhonderd zeven en twintig, wonende te Wijk bij Duurstede, Van Abcoudestraat 3, gehuwd;
 2. de Heer CHRISTIAAN JACOBS, timmerman, geboren te Utrecht op twee september negentienhonderd één en vijftig, wonende te Wijk bij Duurstede, Anskarstraat 29, gehuwd;
 3. de Heer MARINUS ARNOLDUS WILHELMUS VAN AKEN, kantoorbeambte, geboren te Utrecht op zeven april negentienhonderd acht en veertig, wonende te Wijk bij Duurstede, Rorikstraat 19, gehuwd;

ten deze handelend respectievelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester van na te melden vereniging en tezamen vormende het gehele bestuur van deze vereniging.
De comparanten verklaarden:
dat op twee en twintig maart negentienhonderd één en zeventig werd opgericht de vereniging: HANDBALVERENIGING BREAK OUT, gevestigd te WIJK BIJ DUURSTEDE, waarvan de statuten destijds bij Koninklijk Besluit werden goedgekeurd;

dat de statuten der vereniging nadien blijkens akte op acht en twintig juni negentienhonderd negen en zeventig voor mij, notaris, verleden, werden gewijzigd;
dat in de algemene vergadering der leden, gehouden op twee maart negentienhonderd drie en negentig werd besloten de statuten opnieuw te wijzigen in welke vergadering zij, comparanten, werden benoemd om te compareren bij de daarvan op te maken notariële akte;

blijkende van het vorenstaande uit een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van de betreffende algemene vergadering.
Ter uitvoering hiervan verklaarden comparanten dat gemelde statuten als volgt werden gewijzigd: Artikel 1. lid 1. vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 1. luidende als volgt:

1. De vereniging draagt de naam: OMNIVERENIGING BREAK OUT

Artikel 3. vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 3. luidende als volgt:
De vereniging stelt zich ten doel: het beoefenen en het bevorderen van het handbalspel, het dartspel, het kaartspel en andere binnen- en buitenspelen.

Artikel 7. leden 2 en 3. vervallen en worden vervangen door twee nieuwe leden luidende als volgt:

 1. Het bestuur wordt door de algemene vergadering der leden benoemd en bestaat uit eenoneven aantal, doch ten minste drie (3) leden. Een lid van het bestuur kan door de algemenevergadering der leden worden ontslagen.
 2. Het bestuur en bovendien de voorzitter tezamen met de secretaris vertegenwoordigt/ en devereniging in en buiten rechte.

Vervolgens verklaarden comparanten dat de statuten van gemelde vereniging thans in haar geheel als volgt luiden:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: OMNIVERENIGING BREAK OUT.
 2. Zij is gevestigd te WIJK BIJ DUURSTEDE.

OPRICHTING EN DUUR
Artikel 2.
De vereniging is op drie en twintig maart negentienhonderd één en zeventig opgericht en aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel: het beoefenen en het bevorderen van het handbalspel, het dartspel, het kaartspel en andere binnen- en buitenspelen.
Artikel 4.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen en het spelen van wedstrijden en voorts door andere wettige middelen, welke het bereiken van het doel kunnen bevorderen.
Artikel 5.

 1. De vereniging kent: a. leden;b. adspirant-leden; c. ereleden;
  d. donateurs.
 2. Om lid te kunnen zijn dient met achttien jaar of ouder te zijn.

De adspirant-leden.

 1. Zij worden onderscheiden in:
  a. personen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt; (de zogenaamde pupillen);
  b. personen die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt, doch nog geen zestien jaar zijn;
  c. personen die zestien of zeventien jaar oud zijn.
  Voor de bepaling van de categorie tot welke een adspirant-lid behoort, zal zijn leeftijd op één januari van het lopende verenigingsjaar gelden.
 2. Ereleden zijn personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de algemene vergadering der leden met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.
 3. Donateurs zijn personen, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen.

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap vangt aan bij de inschrijving als zodanig door het bestuur.
 2. Het lidmaatschap eindigt door:a. overlijden;
  b. schriftelijke opzegging aan het bestuur, met inachtneming van een termijn van een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar;
  c. royement wegens wanbetaling door het bestuur;
  d. royement om andere redenen door de algemene vergadering der leden.
 3. Het adspirant lidmaatschap vangt eveneens aan bij de inschrijving als zodanig door het bestuur.

BESTUUR Artikel 7.

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering der leden bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 2. Het bestuur wordt door de algemene vergadering der leden benoemd en bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste drie (3) leden. Een lid van het bestuur kan door de algemene vergadering der leden worden ontslagen.
 3. Het bestuur en bovendien de voorzitter tezamen met de secretaris vertegenwoordigt/ en de vereniging in en buiten rechte.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 8.
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni. ALGEMENE VERGADERING DER LEDEN
Artikel 9.

 1. Binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering der leden gehouden waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording aflegt over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
 2. Deze algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, die verder een algemene vergadering bijeen kan roepen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 3. De leden worden voor een dergelijke vergadering met een termijn van tenminste zeven (7) dagen schriftelijk opgeroepen.
 4. Besluiten worden – tenzij anders in deze statuten bepaald – genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste één/derde van leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 10.
Het stemrecht op de algemene vergadering berust uitsluitend bij de leden. Ereleden hebben derhalve geen stemrecht.
GELDMIDDELEN
Artikel 11.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies van de leden en adspirant-leden; b. donaties;
c. andere inkomsten.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 12.

 1. Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de bepalingen van deze statuten, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden der vereniging.
 2. Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene vergadering vastgesteld en zonodig gewijzigd, waarbij niet in strijd met deze statuten mag worden gehandeld.

WIJZIGING STATUTEN Artikel 13.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat alsdan wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Ten minste vijf dagen vóór de vergadering dient een afschrift van het betreffende voorstel, waarin de een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een wijziging der statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING Artikel 14.

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering der leden, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Ingeval van ontbinding der vereniging bepaalt de algemene vergadering der leden de bestemming van het batig saldo van de vereniging.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut is verleden te Wijk bij Duurstede, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld, om twee uur vijf en veertig des namiddags.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en overeenkomstig de door hen kenbaar gemaakte wens beperkte voorlezing van deze akte, hebben de comparanten met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven